Misja programu i główne założenia

#MazowieckaAktywacja to konkurs grantowy dla lokalnie działających, którego celami są pogłębianie integracji terytorialnej i kulturowej Mazowsza oraz rozwój aktywności społecznej 

Poprzez wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych podejmowanych przez lokalne organizacje pozarządowe, nieformalne grupy mieszkańców i grupy samopomocowe chcemy integrować i aktywizować mieszkańców Mazowsza wokół działań na rzecz dobra wspólnego.

W ramach programu prowadzimy nabory wniosków na inicjatywy społeczne zgłoszone przez organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i grupy samopomocowe z terenu województwa mazowieckiego, które:

 • wynikają ze zdiagnozowanego problemu lub potrzeby społeczności lokalnej; 
 • zmierzają do zaspokojenia potrzeby czy rozwiązania problemu społeczności lokalnej;
 • służą pobudzeniu aktywności tej społeczności; 
 • przyczyniają się do pogłębiania integracji terytorialnej i kulturowej Mazowsza;
 • posiadają potencjał do zapoczątkowania trwałej zmiany w lokalnym środowisku. 

Sposób działania

Konkurs na inicjatywy społeczne odbywa się w dwóch ścieżkach:

 • Ścieżka pierwsza: projekty – zaplanowane w czasie działania obejmujące min. 3 różne wydarzenia lub cykl min. 3 działań tego samego typu zmierzające do osiągnięcia  wskazanego celu opierające się o zdefiniowane lokalne potrzeby w dowolnej sferze pożytku publicznego; minimalna wnioskowana kwota: 2000 PLN; maksymalna: 5600 PLN;
 • Ścieżka druga: inicjatywy jednorazowe – zaplanowane w czasie wydarzenie jednorazowe np. festyn, spotkanie, piknik, seminarium zmierzające do osiągnięcia wskazanego celu opierające się o zdefiniowane lokalne potrzeby w dowolnej sferze pożytku publicznego, maksymalna kwota wnioskowana: 1500 PLN.

Działania w ramach inicjatyw społecznych mogą być realizowane w okresie od 1 sierpnia do 12 grudnia 2022 r. 

Wsparcie dla Wnioskodawców:

 • Webinaria informacyjne 
 • Doradztwa mailowego dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie
 • Wsparcia poprzez utworzoną grupę na portalu Facebook
 • Szkolenia online dotyczącego oceny partycypacyjnej.
 • Szkolenia wprowadzającego dla wnioskodawców, którzy otrzymali dotację
 • Wsparcia przy realizacji Inicjatyw społecznych poprzez indywidualnych opiekunów przydzielonych do każdego przedsięwzięcia

Co nas wyróżnia?

#MazowieckaAktywacja to konkurs grantowy skierowany nie tylko do organizacji pozarządowych, ale także do grup nieformalnych oraz  grup samopomocowych, które działają w dowolnej sferze pożytku publicznego na terenie woj. Mazowieckiego.  

Chcemy zachęcić organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i samopomocowe, bez względu na ich staż działania do realizowania innowacyjnych i twórczych działań, które będą rozwijać społeczności lokalne i wnosić w nie coś nowego. 

#MazowieckaAktywacja to impuls do działania, który pozwoli zainicjować społeczne zmiany. Nasi Wnioskodawcy w swoich działaniach przybliżają się do osiągnięcia metacelów, którymi są:

 • Animacja i diagnozowanie lokalnego środowiska w zakresie potrzeby społecznej
 • Konsultacje społeczne w zakresie problemów / potrzeb / założeń do działań
 • Tworzenie lokalnej sieci współpracy
 • Wypracowanie pomysłów i/lub planów na dalsze działania
 • Wypracowanie produktów lub usług mogących służyć lokalnej społeczności
 • Wypracowanie rekomendacji i/lub planu działań rzeczniczych w obszarze potrzeby społecznej
 • Zwiększenie świadomości, upowszechnienie wiedzy, uwrażliwienie społeczności na potrzebę społeczną

Partycypacja, transparentność, demokratyzacja, edukacja to cechy, które towarzyszą naszym konkursom i inicjatywom. 

Ocena wniosków i wybór ofert będą przeprowadzone w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję, dlatego będzie składała się aż z trzech etapów:

 • Oceny formalnej
 • Oceny eksperckiej
 • Oceny partycypacyjnej

Ostatni etap oceny, ocena partycypacyjna w konkursie trafi w ręce wnioskodawców. Będzie wykonywana przez osoby z organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych, które uczestniczą w konkursie.  

Osoby oceniające wnioski otrzymają wsparcie merytoryczne w postaci szkolenia online. 

Zadanie dofinasowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Operatorzy programu

Federacja działa już od ponad 15 lat na terenie województwa mazowieckiego. Jesteśmy dobrowolnym porozumieniem ponad 60 różnorodnych NGO-sów. Wśród nas są małe organizacje z terenów wiejskich i duże działające w Warszawie, stowarzyszenia i fundacje. Misją Federacji jest wspieranie rozwoju III sektora w naszym województwie. Wierzymy, że wpływa to na rozwój całego regionu i buduje dojrzałe społeczeństwo obywatelskie.

Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego jest związkiem stowarzyszeń. Działa na rzecz organizacji pozarządowych z terenu powiatu sochaczewskiego.  Porozumienie zostało powołane z potrzeby stworzenia formalnej i silnej reprezentacji organizacji pozarządowych działających w powiecie sochaczewskim.

Federacja jest porozumieniem stowarzyszeń i fundacji działających na terenie powiatu żyrardowskiego. Stanowi przestrzeń do wzajemnej pomocy, rozwoju oraz współpracy zrzeszonych organizacji i inicjatyw nieformalnych. Głównym celem działań jest wzmacnianie skuteczności organizacji , animowanie i rozwijanie aktywności obywatelskiej oraz rzecznictwo i reprezentacja wobec sektora publicznego i prywatnego.

Jesteśmy grupą specjalistów, zarazem pasjonatów, nastawionych na wprowadzanie pozytywnych zmian w naszym otoczeniu oraz likwidowanie zagrożeń. Dlatego inicjujemy i prowadzimy różne projekty pomocowe, pragniemy wspierać obszar pozarządowy w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, również szkolimy i doradzamy.