[Postanowienia ogólne]

Dbając o prywatność i zapewnienie wysokiego standardu ochrony danych osobowych użytkowników serwisu mazowieckaaktywacja.org.pl („Serwis”) informujemy o sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych użytkowników Serwisu („Użytkownicy”).
Polityka Prywatności zawiera informacje o tym, w jaki sposób będą gromadzone, a także w inny sposób przetwarzane dane osobowe Użytkowników Serwisu. Zapewniamy, że wszelkie działania podejmowane w ramach Serwisu są zgodne z prawem polskim i unijnym.
Zalecamy i zachęcamy, aby Użytkownicy zapoznali się z treścią Polityki prywatności.

Polityka prywatności jest dostępna dla Użytkowników w taki sposób, by mogli się z nią zapoznać z łatwością poprzez serwis.

§1
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest:

2. Administratorzy przetwarzają dane osobowe Użytkowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego i unijnego.

§2
1. Administratorzy przetwarzają dane osobowe Użytkowników w następujących sytuacjach i celach:
1) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez wysyłkę newslettera lub przekazywanie innych treści marketingowych, w tym także marketingu bezpośredniego;
2) w celu obsługi reklamacji na działanie Serwisu;
3) w celu prowadzenia statystyk i analizy zachowań Użytkowników.
– przetwarzanie danych w wypadkach przewidzianych powyżej odbywa się na podstawie zgody Użytkownika.
2. Administratorzy przetwarzają też dane osobowe Użytkowników również w celach:
1) archiwalnych;
2) dochodzenia lub ochrony przed ewentualnymi roszczeniami;
3) rozliczalności (z wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym ustawy o rachunkowości).
– przetwarzanie danych w wypadkach przewidzianych powyżej odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratorów polegający na zapewnieniu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

§3
1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika, może on w dowolnym momencie wycofać zgodę w taki sam sposób, jak ją wyraził.
2. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych mające miejsce przed cofnięciem zgody.

§4
W Serwisie stosowane są mechanizmy automatycznego przechowywania danych w postaci plików cookies. Są one stosowane w celu lepszego dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników. 

§5
1. Podanie danych przez Użytkowników jest wymogiem umownym w przypadku, gdy Użytkownik korzysta z funkcjonalności Serwisu, tj. zapisuje się na newsletter. W tym wypadku niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości zrealizowania usługi dostarczania newslettera.
2. W pozostałym zakresie podanie danych nie jest wymogiem umownym lub ustawowym i jest dobrowolne.

§6
1. Administratorzy nie udostępniają danych osobowych podmiotom trzecim, z wyjątkiem operatorów systemów do wysyłki wiadomości elektronicznych.
2. Administratorzy są obowiązani również udostępnić dane osobowe na żądanie organów publicznych, uprawnionych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
3. Udostępniając dane Użytkowników Administratorzy dokładają wszelkich starań, aby dane osobowe były właściwie zabezpieczane, w szczególności w sposób przewidziany właściwymi krajowymi i europejskimi przepisami ochrony danych osobowych.

§7
1. Administratorzy przetwarzają następujące dane osobowe:
1) Imię;
2) Adres e-mail;
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla przesyłania newslettera.

§8
1. Użytkownik ma prawo do:
1) Dostępu do danych osobowych oraz do informacji o sposobie i zakresie ich przetwarzania;
2) Żądania sprostowania danych, jeżeli są one nieprawidłowe lub niekompletne;
3) Żądania usunięcia danych;
4) Żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) Żądania przeniesienia danych osobowych;
6) Sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych.
2. Użytkownik powinien zgłosić żądania za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@mazowieckaaktywacja.org.pl

§9
1. Dane osobowe są przechowywane przez okres świadczenia usług drogą elektroniczną.
2. Jeżeli istnieje wymóg prawny względem przechowywania danych osobowych przez określony czas, np. dla celów podatkowych i rachunkowych, Administratorzy przetwarzają dane przez czas wyznaczony w przepisach, np. 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce określone zdarzenie rachunkowe.
3. Dla celów statutowych Administratorzy przetwarzają dane osobowe Użytkowników przez okres 6 lat.
4. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody, Administratorzy zaprzestają przetwarzania danych wraz z cofnięciem zgody na ich przetwarzanie.

§10
Administratorzy podejmują wszelkie środki techniczne i organizacyjne celem zapewnienia jak najwyższej ochrony danych osobowych, w szczególności przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. Administratorzy stosują dostępne im najlepsze sposoby i procedury zapewniające zgodność przetwarzania danych z zasadami prywatności.

§11
1. Jeżeli Użytkownik uzna, że jego dane osobowe nie są odpowiednio przetwarzane przez Administratorów, jest uprawniony do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.
2. Z Administratorami Użytkownik może się skontaktować drogą mailową poprzez adres e-mail kontakt@mazowieckaaktywacja.org.pl

Skip to content