Klauzula informacyjna dla uczestników zadania 

“#MazowieckaAktywacja – konkurs grantowy dla lokalnie działających”

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorami/Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych jest:
 • Federacja Mazowia, ul. Kredytowa 6 lok. 22, 00-062 Warszawa;
 • Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego, ul. Słowackiego 5 lok. 14, 96-500 Sochaczew; 
 • Żyrardowska Federacja Organizacji Społecznych „DZIAŁAJ.MY”, ul. 1 Maja 60, 96-300 Żyrardów;
 • Fundacja Rozwój Aktywność Społeczność, ul. Mielczarskiego 3 lok.1, 26-600 Radom

zwani dalej Administratorami.

 1. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO, na podstawie udzielonej zgody oraz w związku z realizacją zadania publicznego “#MazowieckaAktywacja – konkurs grantowy dla lokalnie działających”
 2. Przetwarzaniu podlegać będą Pani/Pana dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, nr telefonu, adres email.
 3. Dane będą przetwarzane do zakończenia realizacji i rozliczenia zadania, o którym mowa w pkt. 2, ewentualnie do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń. 
 4. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu: 
  1. Prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz otrzymania ich kopii; 
  2. Prawo sprostowania (poprawienia) Pani/Pana danych; 
  3. Prawo usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych; 
  4. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 
  5. Prawo przenoszenia danych;
  6. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia konkursu grantowego i zapewnienia możliwości kontaktu z Panią/Panem.
 6. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że o ile będzie to niezbędne do kontroli lub oceny realizacji tego zadania publicznego, Państwa dane osobowe mogą być udostępnione Województwu Mazowieckiemu, które zleciło jego realizację. Dane kontaktowe to: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-715 Warszawa, tel. 22 59-79-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp, inspektor ochrony danych: iod@mazovia.pl. Od tego momentu Województwo Mazowieckie będzie przetwarzało otrzymane dane osobowe jako ich współadministrator, na podstawie interesu publicznego (władzy publicznej), w związku z art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Odbiorcami danych będą mogły być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu. Dane zaś będą przechowywane przez Województwo Mazowieckie przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl – podstrona: „Polityka prywatności”.
 7. W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, w zakresie ww. danych, przysługuje Państwu prawo żądania: dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia. Ponadto macie Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przez Województwo Mazowieckie tych danych, jednak musi być on poparty Państwa szczególną sytuacją. Niezależnie od tego, przysługuje również prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Zgodnie z ustaleniami współadministratorów, Województwo Mazowieckie będzie odpowiadało wyłącznie za dane osobowe udostępnione w związku z kontrolą lub oceną realizacji zadania publicznego. 
Skip to content