Partnerstwo organizacji pozarządowych: Federacji Mazowia, Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego, Fundacji Rozwój Aktywność Społeczność oraz Żyrardowskiej Federacji Organizacji Społecznych „DZIAŁAJ.MY

w ramach projektu

„#MazowieckaAktywacja – konkurs grantowy dla lokalnie działających”

finansowanego ze środków publicznych Województwa Mazowieckiego z obszaru „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

zaprasza:

zarejestrowane/ działające na terenie województwa mazowieckiego.

do składania wniosków w formie fiszek projektowych na inicjatywy społeczne.

I. Cel konkursu

Celem konkursu „#MazowieckaAktywacja-konkurs grantowy dla lokalnie działających” jest pogłębianie integracji terytorialnej i kulturowej Mazowsza oraz rozwój aktywności społecznej na Mazowszu poprzez wspieranie oddolnych inicjatyw  społecznych podejmowanych na rzecz dobra wspólnego społeczności przez lokalne organizacje pozarządowe, jak również przez nieformalne grupy mieszkańców i grupy samopomocowe.

II. Rodzaj zadań

Inicjatywy społeczne mogą być składane w dwóch ścieżkach jako:

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań

Wysokość środków publicznych na realizację inicjatyw społecznych w ramach niniejszego konkursu wynosi 127.000,- zł, w tym dofinansowanych zostanie minimum: 20 projektów w ścieżce „Projekty” i 10 inicjatyw w ścieżce „Jednorazowych inicjatyw” do wysokości alokacji środków w poszczególnych ścieżkach.

IV. Zasady przyznawania dotacji

 1. Wnioskodawca powinien się zapoznać z Regulaminem konkursu na inicjatywy społeczne w ramach projektu pod tytułem „#MazowieckaAktywacja – konkurs grantowy dla lokalnie działających” – edycja 2021.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest partycypacja jednego przedstawiciela wnioskodawcy w III etapie oceny wniosków – ocena partycypacyjna.
 3. Na etapie składania wniosków nie ma obowiązku dołączania załączników.
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 5. Szczegółowe informacje na temat warunków udziału w konkursie, kosztów możliwych do dofinansowania, monitoringu i sprawozdawczości znajdują się w Regulaminie konkursu.
 6. Z wyłonionymi drodze konkursu wnioskodawcami zostanie podpisana umowa na realizację inicjatywy społecznej.

V. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Działania w ramach inicjatyw społecznych mogą być realizowane w okresie: od 16 sierpnia 2021 r. do 15 grudnia 2021 r.
 2. Inicjatywy społeczne powinny być zrealizowane na terenie województwa mazowieckiego i skierowane wyłącznie do mieszkańców województwa mazowieckiego.

VI. Termin składania fiszek projektowych

 1. Na potrzeby realizacji konkursu rozróżnia się pojęcia: 
 1. Fiszki projektowe na inicjatywy społeczne należy wypełnić elektronicznie na formularzu znajdującym się na stronie: mazowieckaaktywacja.org.pl/generator w terminie do 6 lipca 2021 r. do godziny 23.59.
 2. Wszelkie informacje – m.in.: Regulamin konkursu, wzór wniosku/fiszki projektowej, karta oceny merytorycznej i partycypacyjnej, informacje nt. działań edukacyjnych i animacyjnych można znaleźć na stronie: mazowieckaaktywacja.org.pl/do-pobrania.
 3. Każdy z wnioskodawców może złożyć jeden wniosek w ramach ogłoszonego Konkursu. W przypadku organizacji pozarządowej “wspierającej”  grupę samopomocową lub grupę nieformalną, organizacja ta może złożyć wniosek samodzielnie – na inicjatywę społeczną własnego autorstwa. 
 4. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Dodatkowe informacje na temat konkursu

Pytania dotyczące konkursu można przesyłać za pośrednictwem e-maila na adres: kontakt@mazowieckaaktywacja.org.pl oraz telefonicznie pod nr telefonu 512 022 105 codziennie w godzinach: 12-14.


Zadanie współfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Skip to content