9 maja 2023 rusza #MazowieckaAktywacja2023. Do 6 czerwca do północy czekamy na zgłoszenia od mazowieckich ngo, nieformalnych grup mieszkańców i grup samopomocowych. Minimum 28 mini-projektów otrzyma dofinansowanie w wysokości od 2000 do 7000 zł.

==================

Partnerstwo organizacji pozarządowych: Federacji Mazowia, Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego, Fundacji Rozwój Aktywność Społeczność oraz Żyrardowskiej Federacji Organizacji Społecznych „DZIAŁAJ.MY” w ramach projektu:

#MazowieckaAktywacja – konkurs grantowy dla lokalnie działających edycja 2023 finansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego z obszaru „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

zaprasza do składania wniosków na mini-projekty:

działające na terenie województwa mazowieckiego.

CEL KONKURSU

Celem konkursu „#MazowieckaAktywacja-konkurs grantowy dla lokalnie działających edycja 2023” jest wspieranie rozwoju aktywnych społeczności lokalnych na Mazowszu poprzez wspieranie oddolnych inicjatyw podejmowanych na rzecz dobra wspólnego społeczności oraz pogłębianie integracji terytorialnej i kulturowej Mazowsza przez lokalne organizacje pozarządowe, jak również przez nieformalne grupy mieszkańców i grupy samopomocowe, a także promocja 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego.

RODZAJE MINI-PROJEKTÓW, KTÓRE MOGĄ UZYSKAĆ DOTACJĘ

1. Konkurs na mini-projekty zakłada realizację działań społecznych zmierzających do osiągnięcia wskazanego celu i opierających się o zdefiniowanych potrzebach w dowolnej sferze pożytku publicznego. Minimalna kwota wnioskowana 2 000 zł, maksymalna kwota wnioskowana 7 000 zł.

2. Wszystkie działania muszą być realizowane na terenie województwa mazowieckiego i skierowane wyłącznie do mieszkańców województwa mazowieckiego.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:
a. organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarejestrowane na terenie województwa mazowieckiego. Z ubiegania się o dotację w tym trybie wyłączone są oddziały terenowe organizacji nieposiadające osobowości prawnej;
b. nieformalne grupy mieszkańców – grupy składające się z nie mniej niż trzech pełnoletnich osób fizycznych, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej. Grupa taka powinna ubiegać się o wsparcie realizacji mini-projektu mieszczącego się w przynajmniej jednej ze sfer działalności pożytku publicznego za pośrednictwem lokalnej organizacji pozarządowej jako Organizacji wspierającej;
c. grupy samopomocowe – grupy składające się z nie mniej niż trzech pełnoletnich osób fizycznych, których aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie własnych problemów np. związanych z chorobami, problemami natury psychicznej, socjalnej, które dotyczą ich bezpośrednio albo ich bliskich. Samopomocowe grupy nieformalne powinny złożyć wniosek za pośrednictwem lokalnej organizacji pozarządowej jako Organizacji wspierającej.

2. Organizacja wspierająca jest to organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która może ubiegać o przyznanie dotacji na realizację mini-projektu w imieniu grupy nieformalnej/samopomocowej, będącej faktycznym autorem i realizatorem mini-projektu. W przypadku składania wniosku za pośrednictwem organizacji wspierającej, grupa nieformalna/ samopomocowa jest realizatorem, a Organizacja wspierająca jest wnioskodawcą składającym wniosek w imieniu i na rzecz grupy nieformalnej/ samopomocowej.

3. Z udziału w konkursie wykluczeni są Realizatorzy (organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nieformalne grupy mieszkańców oraz grupy samopomocowe), którzy otrzymali dofinansowanie w programie Mazowsze Lokalnie 2023 r.

PROCEDURA KONKURSOWA

1. Szczegółowy harmonogram konkursu:
a. nabór wniosków składanych w generatorze (na stronie: www.mazowieckaaktywacja.org.pl), szkolenia dla wnioskodawców/realizatorów: 8 maja – 6 czerwca 2023 r.;
b. ocena formalna wniosków: 7 czerwca – 12 czerwca 2023 r.;
c. ocena ekspercka: 13 czerwca – 20 czerwca 2023 r.;
d. ocena partycypacyjna: 24 lipca -30 czerwca 2023 r;
e. ogłoszenie wyników konkursu: do 5 lipca 2023 r.;-
f. Obowiązkowe szkolenie online dla grantobiorców: 6 – 15 lipca 2023

g. Realizacja projektów: 15 lipca 2023 r. – 30 listopada 2023 r.
h. sprawozdania z realizacji projektów: do 10 grudnia 2023 r.

2. Wnioski można składać do 6 czerwca 2022 r., do godziny 23:59 wyłącznie za pomocą generatora wniosków, który jest dostępny na stronie www.mazowieckaaktywacja.org.pl/generator (przycisk „ZŁÓŻ WNIOSEK”).

3. Wszelkie informacje, m.in.: Regulamin konkursu, wzór wniosku, karta oceny merytorycznej i partycypacyjnej, informacje nt. działań edukacyjnych i animacyjnych można znaleźć na stronie: www.mazowieckaaktywacja.org.pl.

4. Każdy z wnioskodawców może złożyć jeden wniosek w ramach ogłoszonego Konkursu. W przypadku organizacji wspierającej nieformalną grupę mieszkańców lub grupę samopomocową, organizacja ta może złożyć wniosek samodzielnie – na mini-projekt własnego autorstwa.

5. Z udziału w konkursie wykluczone są organizacje pozarządowe/podmioty/grupy nieformalne /grupy samopomocowe, które otrzymały dofinansowanie w programie Mazowsze Lokalnie – edycja 2023.

6. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ

Wysokość środków publicznych na realizację mini-projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 175 000 zł, w tym dofinansowanych zostanie minimum: 28 mini-projektów

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

1. Wnioskodawca powinien się zapoznać z Regulaminem konkursu na mini-projekty w ramach projektu pod tytułem #MazowieckaAktywacja – konkurs grantowy dla lokalnie działających edycja 2023.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest partycypacja jednego przedstawiciela wnioskodawcy w III etapie oceny wniosków – ocena partycypacyjna.

3. Na etapie składania wniosków nie ma obowiązku dołączania załączników.

4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

5. Szczegółowe informacje na temat warunków udziału w konkursie, kosztów możliwych do dofinansowania, monitoringu i sprawozdawczości znajdują się w Regulaminie konkursu.

6. Z wyłonionymi w drodze konkursu wnioskodawcami zostanie podpisana umowa na realizację mini-projektu

DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT KONKURSU
Pytania dotyczące konkursu można przesyłać za pośrednictwem e-maila na adres: kontakt@mazowieckaaktywacja.org.pl oraz telefonicznie pod nr telefonu 512 022 105 od poniedziałku do piątku, w godzinach: 12-14.

Skip to content