Partnerstwo organizacji pozarządowych: Federacji Mazowia, Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego, Fundacji Rozwój Aktywność Społeczność oraz Żyrardowskiej Federacji Organizacji Społecznych „DZIAŁAJ.MY” w ramach projektu:

#MazowieckaAktywacja – konkurs grantowy dla lokalnie działających edycja 2022

finansowanego ze środków publicznych Województwa Mazowieckiego z obszaru „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

zaprasza do składania wniosków na inicjatywy społeczne:

działające na terenie województwa mazowieckiego.

CEL KONKURSU

Celem konkursu „#MazowieckaAktywacja-konkurs grantowy dla lokalnie działających edycja 2022” jest wspieranie rozwoju aktywnych społeczności lokalnych na Mazowszu poprzez wspieranie oddolnych inicjatyw podejmowanych na rzecz dobra wspólnego społeczności oraz pogłębianie integracji terytorialnej i kulturowej Mazowsza przez lokalne organizacje pozarządowe, jak również przez nieformalne grupy mieszkańców i grupy samopomocowe.

RODZAJE INICJATYW SPOŁECZNYCH, KTÓRE MOGĄ UZYSKAĆ DOTACJĘ

1. Konkurs na inicjatywy społeczne (dalej: Inicjatywy) będzie się odbywał w dwóch ścieżkach:
a. projekty – zaplanowane w czasie działania obejmujące min. 3 różne wydarzenia lub cykl min. 3 działań tego samego typu zmierzające do osiągnięcia wskazanego celu opierające się o zdefiniowane lokalne potrzeby w dowolnej sferze pożytku publicznego. Minimalna kwota wnioskowana 2 000 zł, maksymalna kwota wnioskowana 5 000 zł.

b. inicjatywy jednorazowe – zaplanowane w czasie wydarzenie jednorazowe np. spotkanie, warsztat, seminarium zmierzające do osiągnięcia wskazanego celu opierające się o zdefiniowane lokalne potrzeby w dowolnej sferze pożytku publicznego. Maksymalna kwota wnioskowana 1 500 zł.

2. Wszystkie działania muszą być realizowane na terenie województwa mazowieckiego i skierowane wyłącznie do mieszkańców województwa mazowieckiego.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:
a. organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarejestrowane na terenie województwa mazowieckiego. Z ubiegania się o dotację w tym trybie wyłączone są oddziały terenowe organizacji nieposiadające osobowości prawnej;
b. nieformalne grupy mieszkańców – grupy składające się z nie mniej niż trzech pełnoletnich osób fizycznych, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej. Grupa taka powinna ubiegać się o wsparcie realizacji inicjatywy społecznej mieszczącej się w przynajmniej jednej ze sfer działalności pożytku publicznego za pośrednictwem lokalnej organizacji pozarządowej jako Organizacji wspierającej;
c. nieformalne grupy samopomocowe – grupy składające się z nie mniej niż trzech pełnoletnich osób fizycznych, których aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie własnych problemów np. związanych z chorobami, problemami natury psychicznej, socjalnej, które dotyczą ich bezpośrednio albo ich bliskich. Samopomocowe grupy nieformalne powinny złożyć wniosek za pośrednictwem lokalnej organizacji pozarządowej jako Organizacji wspierającej.

2. Organizacja wspierająca jest to organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która może ubiegać o przyznanie dotacji na realizację inicjatywy społecznej w imieniu grupy nieformalnej/samopomocowej, będącej faktycznym autorem i realizatorem inicjatywy. W przypadku składania wniosku za pośrednictwem organizacji wspierającej, grupa nieformalna/ samopomocowa jest realizatorem, a Organizacja wspierająca jest wnioskodawcą składającym wniosek w imieniu i na rzecz grupy nieformalnej/ samopomocowej.

3. Z udziału w konkursie wykluczeni są Realizatorzy (organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, grupy samopomocowe oraz grupy nieformalne), którzy ubiegali się o dofinansowanie w programie Mazowsze Lokalnie 2022 r.

PROCEDURA KONKURSOWA

1. Szczegółowy harmonogram konkursu:
a. nabór wniosków składanych w generatorze (na stronie: www.mazowieckaaktywacja.org.pl), szkolenia dla wnioskodawców/realizatorów: 26 maja – 20 czerwca 2022 r.;
b. ocena formalna wniosków: 21 czerwca – 24 czerwca 2022 r.;
c. ocena ekspercka: 27 czerwca – 5 lipca 2022 r.;
d. ocena partycypacyjna: 11 lipca -20 lipca 2022 r;
e. ogłoszenie wyników konkursu: do 30 lipca 2022 r.;-
f. realizacja projektów: 1 sierpnia 2022 r. – 12 grudnia 2022 r.
g. sprawozdania z realizacji projektów: do 20 grudnia 2022 r.

2. Wnioski można składać do 20 czerwca 2022 r., do godziny 23:59 wyłącznie za pomocą generatora wniosków, który jest dostępny na stronie www.mazowieckaaktywacja.org.pl/generator (przycisk „ZŁÓŻ WNIOSEK”).

3. Wszelkie informacje, m.in.: Regulamin konkursu, wzór wniosku, karta oceny merytorycznej i partycypacyjnej, informacje nt. działań edukacyjnych i animacyjnych można znaleźć na stronie: www.mazowieckaaktywacja.org.pl.

4. Każdy z wnioskodawców może złożyć jeden wniosek w ramach ogłoszonego Konkursu. W przypadku organizacji pozarządowej “wspierającej” nieformalną grupę mieszkańców lub grupę samopomocową, organizacja ta może złożyć wniosek samodzielnie – na inicjatywę społeczną własnego autorstwa.

5. Z udziału w konkursie wykluczone są organizacje pozarządowe/podmioty/grupy nieformalne /grupy samopomocowe, które ubiegały się o dofinansowanie w programie Mazowsze Lokalnie – edycja 2022.

6. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ

Wysokość środków publicznych na realizację inicjatyw społecznych w ramach niniejszego konkursu wynosi 128 000 zł, w tym dofinansowanych zostanie minimum: 22 inicjatywy społeczne w ścieżce „Projekty” i 12 inicjatywy społeczne w ścieżce „Jednorazowych inicjatyw” do wysokości alokacji środków w poszczególnych ścieżkach.

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

1. Wnioskodawca powinien się zapoznać z Regulaminem konkursu na inicjatywy społeczne w ramach projektu pod tytułem #MazowieckaAktywacja – konkurs grantowy dla lokalnie działających edycja 2022.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest partycypacja jednego przedstawiciela wnioskodawcy w III etapie oceny wniosków – ocena partycypacyjna.

3. Na etapie składania wniosków nie ma obowiązku dołączania załączników.

4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

5. Szczegółowe informacje na temat warunków udziału w konkursie, kosztów możliwych do dofinansowania, monitoringu i sprawozdawczości znajdują się w Regulaminie konkursu.

6. Z wyłonionymi w drodze konkursu wnioskodawcami zostanie podpisana umowa na realizację inicjatywy społecznej.

DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT KONKURSU
Pytania dotyczące konkursu można przesyłać za pośrednictwem e-maila na adres: kontakt@mazowieckaaktywacja.org.pl oraz telefonicznie pod nr telefonu 512 022 105 od poniedziałku do piątku, w godzinach: 12-14.

Zadanie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Skip to content